Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Hier vind je alle voorwaarden met betrekking tot het afnemen van onze diensten. 

1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Visuals & Stories gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Visuals & Stories.

1.1 OFFERTE

Offertes zijn vrijblijvend en zijn maximaal één maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigen door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen van diensten worden aangeboden in euro’s. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

1.2 SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

Opdrachten worden schriftelijk door Visuals & Stories bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de wij begonnen zijn met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Verdere mondelinge afspraken binden pas nadat deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. 

2. ANNULERING

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 ZORGVULDIGHEID

Visuals & Stories streeft ernaar om de opdrachten zorgvuldig en zelfstandig uit te voeren en de wensen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te vervullen. Hierbij leveren wij een juiste bruikbare website / content zoals van een professioneel content bureau mag worden verwacht. Voor zover van toepassing, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om het project uit te kunnen voeren.

3.2 CONTACT

Wij zullen de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de opdracht en tussentijds resultaat delen. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd. Bij elke opdracht om een website te bouwen, zijn 2 tot 3 correctierondes bij de prijs inbegrepen. Wanneer de opdrachtgever meerdere correctierondes wenst komen hier extra kosten bij. Deze zijn bij ons op te vragen.

3.3 CONTROLE

Voordat de nieuwe website wordt gelanceerd of content wordt gedeeld, stelt Visuals & Stories de opdrachtgever in de gelegenheid de laatste details van het project te controleren en goed te keuren.

3.4 AFWIJKINGEN EN KLACHTEN

Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van de verwachtingen van de opdrachtgever zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn. 

Wij nemen klachten serieus en zullen feedback achteraf zo spoedig mogelijk verwerken waar nodig, binnen redelijke termijn.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

Visuals & Stories houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is vermeld op de factuur.

4.1 AANBETALING

De betaling van de diensten website bouwen, content creatie en redesign my socials van Visuals & Stories wordt in twee termijnen gefactureerd. Voordat wij gaan starten met een project wordt er een niet-restitueerbare aanbetaling van 50% van het totaalbedrag gefactureerd. Na het afronden van het project betaalt de opdrachtgever het resterende bedrag, voordat wij de website / content afleveren.

4.2 FACTUURDATUM

Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. 

4.3 SOCIAL MEDIA BEHEER

Als een opdrachtgever een social media beheer abonnement afsluit zal de betaling maandelijks plaatsvinden. Visuals & Stories hanteert een abonnementstermijn van minimaal drie maanden, waarna elke opvolgende maand, maandelijks opzegbaar is. Het opzegtermijn bedraagt één maand. 

5. LATE BETALING

Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te worden.

5.1 AANMANING

Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Visuals & Stories een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Hierbij heeft Visuals & Stories het recht de kosten die dit met zich meebrengt, door te voeren naar de opdrachtgever.

5.2 ANNULERING

Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Visuals & Stories het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting. 

5.3 INCASSOKOSTEN

Bij gebreke van een gehele of gedeeltelijke betaling binnen voornoemde termijn brengt dit incassokosten met zich mee. 

De buitengerechtelijke incassokosten voor het openstaande bedrag zijn als volgt:
15% over de eerste €2.500
10% over volgende €2.500
5% over volgende €5.000 
1% over de volgende €190.000 met een maximum van € 6.775

5.4 BEZWAAR

Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering bij Visuals & Stories gemeld te worden. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

6. OPLEVERING

6.1 EIGENDOM

Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Visuals & Stories totdat alle afgesproken bedragen op grond van de tussenpartijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Visuals & Stories zijn voldaan. 

Wanneer de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen voldoet naar aanleiding van de overeenkomst met Visuals & Stories, dan krijgt de opdrachtgever het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.

Opdrachtgever (of derden) heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen of op andere wijze te gebruiken dan overeengekomen is. Visuals & Stories kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een acceptabele vergoeding. 

7. OVERMACHT

Het kan voorkomen dat Visuals & Stories de verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen als gevolg van overmacht. Er is sprake van overmacht als Visuals & Stories gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt. 

Bij sprake van overmacht zullen wij ons naar redelijkheid inspannen om de opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. Wanneer de situatie van overmacht langer dan één maand duurt, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder rechterlijke tussenkomt. 

Als Visuals & Stories ten tijde van het intreden van overmacht hun verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, hebben wij het recht om het reeds nagekomen afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst is.

8. OPSCHORTING EN ONTBINDING

De overeenkomst kan door beide partijen met onmiddellijke ingang zonder dat ingebrekestelling is vereist schriftelijk worden ontbonden bij ernstige niet-nakoming van de overeenkomst.

9. (INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHT

9.1 BEWERKINGEN WEBSITE

Na oplevering van een website willen wij het de opdrachtgever makkelijk maken om de website zelf te onderhouden. Zo kan de opdrachtgever teksten of foto’s aanpassen wanneer nodig. Echter, omdat Visuals & Stories de maker van de website is, ligt het auteursrecht van de website bij ons. Wanneer in de toekomst een aanpassing gemaakt moet worden op de website met betrekking op de layout (bijvoorbeeld het wijzigen van de huisstijl of pagina’s bewerken) dan moeten deze bewerkingen door ons worden uitgevoerd of in overleg zelf worden gewijzigd.

9.2 RECHTEN

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de ontwerper.

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Visuals & Stories tot stand gebrachte (originele) resultaten, zoals ontwerpen, concepten, adviezen, rapporten, illustraties, foto’s, video’s, broncodes en andere materialen, eigendom van Visuals & Stories, ongeacht of deze aan ons of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

9.3 VERMELDING

Visuals & Stories heeft te allen tijde het recht om hun naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van ons het resultaat zonder vermelding van Visuals & Stories openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

10. AANSPRAKELIJKHEID

Visuals & Stories is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

De projecten worden geleverd per email. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste mailadres. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk de juiste programma’s te downloaden, zodat de opdrachtgever berichten en digitale producten kan ontvangen en bekijken, zoals pdf’s, JPEGs en andere bestanden.  

11. OVERIGE BEPALINGEN

Het is Visuals & Stories niet toegestaan een gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van de gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de andere partij. 

11.1 AUTHENTICITEIT

Visuals & Stories garandeert dat het geleverde resultaat door ons is gemaakt en wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, wij als makers in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende bezitters zijn van het werk. Wij garanderen dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover wij weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 

11.2 GEHEIMHOUDING

Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis zijn genomen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de partijen schade zou kunnen aanrichten. 

11.3 NIETIGE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. 

11.4 NEDERLANDS RECHT

Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een geschil in overleg onderling proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, kennis van geschillen tussen de partijen.

11.5 EIGEN PUBLICATIE

Visuals & Stories heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit (socials) of verwerving van opdrachten (promotie).

DIGITALE PRODUCTEN

12. PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID

12.1 DEFECTEN

Wij garanderen dat onze digitale producten vrij zijn van fouten en defecten bij levering. Mocht je echter een defect of fout ontdekken, gelieve dit onmiddelijk aan ons te melden via info@visualsandstories.nl zodat wij dit kunnen verhelpen.

12.2 NALEVING VAN DE WET

Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van onze digitale producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige overtreding van deze wet- en regelgeving door jou of door derden.

12.3 WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om, op elk moment, wijzigingen aan te brengen in onze digitale producten en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving.

13. LEVERING

Direct na betaling krijg je de digitale producten via de e-mail geleverd. In de e-mail vindt je een download link om de producten te downloaden. Ook kun je daarna naar je account gaan (ook via de e-mail) waar je downloads staan. 

14. BETALING

Wanneer je producten in je winkelmand hebt en naar afrekenen gaat heb je opties om te betalen. Op dit moment werken wij met betalingen via iDeal maar hier kunnen ook andere betaalmethodes aan toegevoegd worden. Wanneer er een betalingsprobleem ontstaat kun je contact opnemen via info@visualsandstories.nl. We zullen binnen 48 uur reageren en het probleem oplossen.

15. RETOURNEREN EN TERUGBETALING

Onze digitale producten zijn geen fysieke producten. Wij sturen dus geen fysieke producten naar jou op.

Houd er rekening mee dat digitale producten niet kunnen worden geretourneerd / geannuleerd. Wij bieden bij onze digitale producten dus geen terugbetalingen aan en je kunt het product ook niet ruilen. Als je niet zeker bent van de details of vragen hebt over dit product, neem dan contact met ons op voordat je tot aankoop overgaat. 

16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Visuals & Stories is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van onze digitale producten. Dit omvat onder andere verlies van winst, verlies van gegevens, of andere commerciële of gevolgschade.

17. INTELECTUELE EIGENDOM

Onze digitale producten zijn door ons bedacht en ontwikkeld en mogen niet worden doorgestuurd of doorverkocht. Ook niet als deze (deels) zijn aangepast.